Velkommen 2019

Det nærmer seg ny sesong, og eventuelt noe nytt også for Østfolds seniorgolfere. For at vi skal starte årets sesong, så legger vi ut referatet fra høstmøtet. Årets vårmøte er fastsatt til 2.april kl.1100 på Hevingen i Skjeberg.

Referat fra høstmøtet i Østfold Seniorgolf 8. oktober 2018

Følgende klubber var representert: Askim, Gamle Fredrikstad, Halden, Huseby &Hankø, Moss og Rygge, Mørk, Onsøy og Skjeberg.

  1. Valg av møteleder: John Byman ble valgt
  2. Valg av referent: Bjørn Skoglunn ble valgt
  3. Evaluering av sesongen

– Skal lagturneringen være på den respektive klubbs dag, eller kan den avholdes på annen   ukedag? Dette tas opp som punkt på Vårmøtet 2019

– Østfoldmesterskapet, Årets golfer og lagturneringene bør ha felles regler. Utvalget ser på dette.

– Skal regelen for utslag på rødt eller gult utslagssted endres eller beholdes som praktisert i

2017? Nye regler vil komme i 2020. Utvalget vil se på dette og gi en innstilling til vårmøtet 2019.

– For raskere spill på 9 hulls banenes par 3-hull, ønskes det å praktisere at ballen bak får slå  ut før det puttes ferdig, dvs spillerne markerer ball på green og neste ball slår ut. Spillere på green kan også fungere som forecaddyer.

– Scorekort lagres en uke før de blir makulert. Dette for å kunne se på evt. feil på score.

– Første lagmatch bør ikke være før midt av mai.

– Ønsket dato for lagmatch sendes fra de enkelte klubber til ØSG-leder før vårmøtet.  Gjeldene greenfee oppgis også.

– Ønske om bil på lagturneringen markeres ved den/de spillerne som påmeldes, og også om  spilleren har legeerklæring.

Arrangørklubben melder fra ved invitasjonen hvor mange biler de disponerer.  Dersom det ikke er biler nok, vil de med legeerklæring prioriteres.

Den klubb/spiller som ikke får bil, må underrettes om dette snarest mulig.

– Frist for påmelding til lagturneringene må overholdes. Lag som ikke overholder fristen kan  utelukkes fra turneringen. Invitasjonen sendes ut senest en uke før  turneringsdato, og påmelding må skje senest 3 dager før.

– Utvalget ser på reglene for premiering av de store turneringene, og kommer med innstilling til vårmøtet 2019.

 3a   Resultat-sanker

– Tore Gullåsen har vært resultat-sanker i sesongen 2018. Dette har fungert på en svært god  måte. Tore sa seg villig til å være resultat-sanker også til neste år.

4. Innkomne forslag

– Se leders kommentar på Soons forslag. (Under)

 5. Økonomi

 – Regnskap for året 2018 ble lagt frem med et overskudd på kr. 7.429,-

Regnskapet ble godkjent

– Forslag til budsjett for 2019 ble lagt frem med et overskudd på kr.4.329,-.

Dette ble godkjent.

– Kontingent for 2019 settes til kr. 800,-.

– Kjell Asklien tar gjenvalg som regnskapsansvarlig, og sender mail om kontingent til våren  2019

6. Valg av leder for ØSG.

– John Byman ble takket for god jobb i 2018.

John tar gjenvalg for 2019

Bjørn innkaller utvalget til møte i januar 2019.

Utvalget består av: John Byman, Peter Botterweg, Thorbjørn Kristiansen og Bjørn Skoglunn

8.Vårmøte 2019

Vårmøte avholdes på Skjeberg GK tirsdag 2. april 2019, kl. 1100.

Moss 9. oktober 2018

Bjørn Skoglunn

Referent

 

Notabene:

A: Forslag fra Soon:

Soon GK foreslår at man forsøker å sette opp en prioriteringsliste slik at man setter opp en gruppe som må prioriteres.  og deretter begrense antall biler pr. klubb..

Leders kommentar:

Vi hadde denne saken oppe på vårmøtet, hvor vi bestemte at den enkelte klubbkontakt skulle prioritere spillere som måtte kjøre bil – ut fra hvor mange biler den enkelte golfklubb disponerte over. Etter hva jeg erfarer, så hadde vi kun et problem, og det var på Soon. Når vi spiller lagturnering på baner med få biler, må den enkelte KK være obs på dette, og gi beskjed til arrangerende klubb hvem spiller som skal prioritere. Og da skal det være MAKS en spiller fra hver klubb på bil, der hvor det er mulig. I noen tilfeller i 2018 var det derfor noen klubber som ikke meldte på spillere som var avhengig av bil. Dette må vi videreføre også i 2019.

Vi får ta med i vårt oppsett for lagturneringene, hvor mange biler den arrangerende klubb disponerer over. Kun spillere med legeerklæring skal prioriteres. Så får vi eventuelt lage en fordelingsnøkkel ut fra antall biler på den enkelte banen, slik at klubbene vet hvor mange de eventuelt kan melde på, som er avhengig av bil.

Skulle f.eks en klubb ikke få med en spiller som er avhengig av bil på en lagturnering, kan denne prioriteres på neste lagturnering…osv…

Det er ikke mulig å lage en gruppe med prioritering, da vi ikke stiller med de samme spillerne i hver turnering.