Møtereferat Høstmøte i ØSG 11. november 2015

Sted: Onsøy GK
Kl. 10:00
Møtedeltagere: Representanter fra samtlige klubber i Østfold, unntatt Moss GK
Dagsorden: Viser til møteinnkallelse

1: Valg av møteleder:
Gunnar Skulstad ble valgt

2: Valg av referent:
Terje Selnes ble valgt

3: Evaluering av sesongen 2015:

• Årets golfer:
o I 2015 er det registeret 91 spillere mer enn i 2014 totalt gjennom året, men det var lite deltagere som var kvalifisert til å delta i turneringen om årets golfer. I 2014 var det 28 kvalifiserte, mens det i 2015 var 23. Alle disse stilte ikke til start, så det var ikke mer enn 21 deltagere i årets finale.
o Hvordan skal vi få flest mulig engasjert i å spille turneringer rundt omkring på banene i Østfold?
Gunnar Skulstad reiste rundt til alle klubbene i starten på årets sesong og fortalte om Årets Golfer og hjemmesidene våre, men han tror ikke at dette ble fulgt opp etterpå av oppmennene i de forskjellige klubbene. Her MÅ vi bli flinkere.
 Forslag 1: Lage en egen spørreundersøkelse om hvorfor interessen er så liten rundt deltagelse i ØSG som ender opp med Årets golfer. Vi tar kontakt med Ole Kristian Arnesen og forhører oss om mulighetene. Ansvar: Gunnar Skulstad
 Forslag 2: Hver klubb tar ansvar for sine medlemmer med å få dem engasjert i å delta på turneringer rundet om hos de andre klubbene. Ansvar: Hver enkelt klubb
• Eksempel: Hver klubb lager en reisedag hver uke for sine medlemmer om å besøke andre klubber.
• Østfoldmesterskapet:
o 67 deltagere i denne turneringen i 2015 – Skjeberg GK, som er langt flere enn året før.

• Landskampen:
o Landskampen ble avlyst i 2015. Svenskene klarte ikke å stille fult lag.
 Konklusjon: Landskampgeneralen får i oppgave å ta kontakt med svenskene for å få en tilbakemelding om deres holdning til denne turneringen. Vi i ØSG ønsker å opprettholde denne konkurransen som er blitt en tradisjon. Alternativt avholdes et møte med svenskene. Saken legges frem på vårmøte 2016. Ansvar: Landskampgeneralen Aage Sandmæl

• Hjemmesiden ØSG:
o Gunnar Skulstad har gjort en kjempejobb med hjemmesiden.
o Det ble diskutert om å engasjere klubbene om å skrive en artikkel med bilde når de hadde lagmatch. Samtidig ble det påpekt at vi måtte holde hjemmesiden på et fornuftig nivå.
 Konklusjon: Hver klubb får i oppdrag å lage en artikkel med bilde om lagmatchen f.o.m 2016 – som sendes til den web ansvarlige når vi har opprettet denne. Dette MÅ gjøres samme kveld som turneringen avholdes, så den kan bli publisert som «ferskvare», samme kveld.

• 4: Innkomne forslag:
o Det var innkommet 8 forslag (se innkallingen)
o Det ble mye diskusjon om disse forslagene samt at Onsøy GK la frem i møte et forslag basert på alle forslagene.
o Det ble foreslått i møte å sette ned en gruppe som går gjennom alle forslagene og legger frem på vårmøte et forslag til løsning.
 Konklusjon: Gruppen som ble foreslått består av:
• Gunnar Skulstad
• Gerd Solberg
• Lisbeth Hauger
• Tore Gullåsen
 Mandatet til gruppen er: Komme frem til et samlet forslag basert på innspillene som ble presentert på møtet – legges frem på vårmøte 2016. Ansvar Gunnar Skulstad

• 5: Økonomi:
o Finn Sandersen gikk gjennom regnskapet for ØSG – 2015.
 Konklusjon: Regnskapet godkjent.
 Vi ble også enige i å opprettholde klubbkontingenten på kr. 1.000,-, som innbetales rett etter vårmøtet til kasserer.

• Ekstra punkt på dagsorden:
o Overrekkelse av blomster til Tore Gullåsen og Gunnar Skulstad for en kjempefin innsats for ØSG – vel fortjent

• 6: Eventuelt:
o Valg av leder for ØSG
 Konklusjon: Gunnar Skulstad ble valgt

• 7: Vårmøte 2016
o 5. april 2016 kl. 10:00. Møtested Borregård GK
o Agenda:
 Spilleform. Fremleggelse fra gruppen jfr. Pkt. 4 i referatet
 Spilledatoer lagmatchene, finalen Årets Golfer og Østfoldmesterskapet. Hvem påtar seg det?
 Greenfee avgifter