Oppdatering ØSG 2022

Dette er aller siste oppdatering for 2022. Her står det meste om Østfold Senior Golf..

 

RETNINGSLINJER FOR ØSTFOLD SENIORGOLF

Innledning

Østfold Seniorgolf (ØSG) er et samarbeid mellom 9 klubber i Region Østfold. Disse er:

9-hulls baner:

 • Askim GK, Borregaard GK, Soon GK, Halden GK

18-hulls baner:

 • Mørk GK, Skjeberg GK, Onsøy GK, Moss & Rygge GK og Gamle Fredrikstad GK

Organisasjon

Østfold Seniorgolfs (ØSG) ledelse, består av seniorlederne/oppmenn fra hver av de ti klubbene.

Østfold Seniorgolf (ØSG) skal ha en leder, som velges blant klubbenes seniorledere/oppmenn eller annen frivillig person fra samarbeidsklubbene. I tillegg må det velges:

 • Turneringskomite/redaksjonskomite (inntil 5 personer)
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Resultatansvarlig

Lederen har talerett, forslags og stemmerett.

Hvis sekretær, kasserer og resultatansvarlig ikke er seniorleder/oppmann, har de ikke stemmerett, men møte, tale- og forslagsrett.

Alle klubber har møterett til ØSG’s to årlige møter. I tillegg kan hver klubb ha med EN person på møtene. De gis talerett, men ikke stemmerett.

Hver klubb har EN stemme, uavhengig av om klubben også har lederen.

Det gjennomføres normalt to møter, et på høsten for å evaluere årets sesong og for å velge ny leder, turnerings-/redaksjonskomite, sekretær, kasserer og resultatansvarlig.

Vårmøtet tar for seg forberedelsene/retningslinjene for kommende sesong.

 Aktiviteter

I regi av Østfold Seniorgolf (ØSG) gjennomføres:

 • Lagturneringer (9 turneringer, en pr klubb og normalt på klubbenes senior dag)
 • Østfold Seniormesterskap (rulleres mellom klubbene)
 • Årets Golfer (kvalifisering pågår gjennom sesongen, avsluttes som egen finaleturnering. Arrangerende klubb bestemmes på ØSG`s vårmøte)

Informasjonstjeneste

All informasjon offentliggjøres på ØSG’s hjemmeside. I tillegg brukes vår Facebook side.

Økonomi

Klubbene betaler medlemskontingent, hvor kontingentens størrelse bestemmes på høstmøtet. Kontingenten innbetales til kasserer iht tidsfrist. Kontingent skal dekke innkjøp av premier til Østfold Seniormesterskap, Årets Golfer og eventuelt andre utgifter.

Regnskapet legges frem en gang pr år, fortrinnsvis på høstmøtet.
Leder og resultatansvarlig kan godtgjøres med inntil kr 1.000,- hver pr sesong.

Golfbiler

Ønsker om bruk av golfbiler i forbindelse med turneringer i regi av Østfold Seniorgolf, skal fremkomme ved påmelding. Spillere med legeattest prioriteres.

 Evaluering/revisjon

ØSG`s retningslinjer skal evalueres og eventuelt revideres etter hver sesong.

Klubbturneringer

Hver klubb har sine ukentlige seniorturneringer.

Alle benytter GOLFBOX med ONLINE påmelding. Gjester betaler greenfee, og alle betaler startavgift. Startavgiften går til premier og til administrasjon av klubbenes senioravdelinger.

Greenfee og startavgift kan bestemmes på vårmøtet før sesongstart.

Den enkelte klubb bestemmer selv hvordan seniorturneringene gjennomføres og gjestespillere må forholde seg til-/godta klubbenes bestemmelser.

Resultater, der de er handicap tellende, overføres til Order Of Merit (OOM) og skal sendes resultatansvarlig i Østfold Seniorgolf (ØSG) snarest og senest neste dag. Resultatene skal sendes som Stableford. Resultatene inngår i Årets Golfer.

Resultatene m/handicapjustering skjer etter kl 2400 spilledagen og spillerne vil starte neste dag med riktig HCP.

Lagturneringer

Hver klubb arrangerer lagturnering på sin hjemmebane iht dato bestemt før sesongstart.

Deltakelse i lagturneringer er kvalifisering til Årets Golfer.

Invitasjon sendes senest en uke før turneringsdagen og påmeldingene må være arrangerende klubb senest 3 dager før spilledag. Påmelding sendes samlet til oppgitt person iht invitasjonen. Startlister offentliggjøres i Golfbox senest kl 1200 dagen før og via SMS og e-post til den enkelte spiller.

Gjestespillere betaler startavgift og greenfee iht klubbenes bestemmelser. Betaling til arrangerende klubb skal skje samlet og ved bruk av VIPPS eller bankkontonummer.

Premiering (25%) skjer etter at runden er ferdig spilt og det er individuell premiering i alle klasser og premiering til beste lag. I Lagturneringene teller de 4 beste klubb spillerne.

Alle enkeltresultater skal rapporteres som Stableford og inngår i Årets Golfer. Resultatansvarlig i ØSG ajourfører enkeltresultatene og lagresultatene. Oppdaterte resultatlister kunngjøres på ØSG`s hjemmeside-/Facebook side.

Organisering/presiseringer

Klubbene bes tilstrebe:

 • å ikke sette opp flere spillere fra samme klubb i samme ball/flight
 • å sette opp baller/flighter som inneholder spillere med samme hcp-kategori og samme utsalgssted
 • å informere om tiltak/regler for å få spillehastigheten redusert

Spille konsept

Antall spillere pr klubb:                  Antall tellende spillere pr klubb:

9-hulls bane:                6                      9-hulls bane:                4

18-hulls bane:              7                      18-hulls bane:              4

Klasser         

Herrer                                                 Damer

HA:      +8,0 – 14,9                               DA:      +8,0 – 24,9
HB:      15,0 – 24,9                               DB:      25,0 – 54,0

HC:      25,0 – 36,0

HD:      36,1 – 54,0
Ved TRE eller flere damer skal det opprettes egne dameklasser. Hvis mindre enn TRE damespillere, spiller de i den klassen som tilsvarer deres handicap.

Utslagsområder for lagturneringene

Herrer Kl A:                             Spillere under 70 år:                 GUL (Uavhengig av bane)
Herrer Kl A:                             Spillere over 70 år:                   GUL/BLÅ/RØD *

Herrer Kl B,C og D:                 Uavhengig av alder:                  GUL/BLÅ/RØD *

Damer – alle klasser:                 Uavhengig av alder:                  BLÅ/RØD *

*NB! For Herrer kl A over 70 år , B, C, D og alle dameklasser skal deltakerklubb ifm påmeldinger oppgi hvilke utslagsområder disse skal spille fra. Herrer kan ikke spille fra RØD på 18-hulls baner.

 Runder

Rundeformat:                           Single

Scoringsmetode:
– Herrer kl A (begge)                Hullets par + 5
– Alle andre klasser                   Maksimum score – netto dobbel bogey
Handicapgodtgjørelse:              100%

Handicaptellende:                     Ja

Avgjørelser:

Første:                                     Laveste handicap
Deretter:                                  Matematisk (36,18,9,6,3,1)

Deretter:                                  Loddtrekning

Livescore/scorekort/flight captain

Livescore/scorekort                  Skal brukes
Flight captain:                          Skal brukes

 Østfoldmesterskapet

Turneringens navn er Østfold Seniormesterskap og avvikles medio august hvert år.
Spillested bestemmes på ØSG`s vårmøte. Turneringen offentliggjøres i Golfbox av arrangerende klubb og påmelding kun ved online. Ved påmelding kan spillere sende melding om at en ønsker å delta i klasse A, selv med annet hcp. Påmeldingsfrist senest 2 dager før turneringsdagen. Startavgift og greenfee iht arrangørklubb. Hver klasse premieres (25%) og alle klassevinnere blir Østfoldmestere.

 Organisering/presiseringer

Som ved lagturneringer.

 Spille konsept

Man er spilleberettiget ved fylte 50 år eller fyller 50 år i løpet av turneringsåret. I tillegg må spilleren være medlem av en klubb tilsluttet region Østfold.

Klasser         

Herrer                                      Damer

HA:      +8,0 – 14,9                   DA:      +8,0 – 24,9

HB:      15,0 – 24,9                    DB:      25,0 – 54,0

HC:      25,0 – 36,0

HD:      36,1 – 54,0

Utslagsområder for Østfold Seniormesterskap

Herrer klasse A:                       Uavhengig av alder:                  GUL (Uavhengig av bane)

Herrer kl B, C og D:                 Uavhengig av alder:                  GUL/BLÅ/RØD *

Damer, alle klasser:                  Uavhengig av alder                   BLÅ/RØD *

*NB! For Herrer kl B, C, D og alle dameklasser skal deltakerklubbene ifm påmeldinger oppgi hvilke utslagsområder disse skal spille fra. Herrer kan ikke spille fra RØD på 18-hhulls baner           

Runder

Klasse Herrer A (uavhengig av alder)                            Klasse Damer A og B                          

Rundeformat:                           Single                          Rundeformat:               Single

Scoringsmetode:                      Slag                             Scoringsmetode:           MS – Netto Dobbel Bogey

Handicapgodtgjørelse:              Scratch (0%)                Handicapgodtgjørelse: 100%

Handicap tellende:                    Ja                                Handicaptellende:         Ja

Klasse Herrer B, C og D

Rundeformat:                           Single

Scoringsmetode:                       MS – Netto Dobbel Bogey

Handicapgodtgjørelse:              100%
Handicaptellende:                     Ja

 Avgjørelser (likt for alle klasser)

Første:                                     Laveste handicap

Deretter:                                  Matematisk (siste 36, 18, 9, 6, 3, 1)

Deretter:                                  Loddtrekning

Livescore/scorekort/flight captain

Livescore/scorekort                   Skal brukes
Flight captain:                          Skal brukes

Årets Golfer

For å være kvalifisert til å delta i Årets Golfer må det spilles minst fem klubbaner. Spillet må gjøres i forbindelse med klubbenes seniordager eller ØSG`s lagturneringer. Man kan spille klubbanene så mange ganger en ønsker, og det beste resultat oppnådd på en bane i løpet av sesongen blir tellende for Årets Golfer. Resultater oppdateres en gang pr uke og blir lagt ut på ØSG`s hjemmeside. Alle med resultater fra fem spilte baner eller flere, blir automatisk invitert til avslutningsturneringen-/finalen i Årets Golfer. Klubbenes ledere i seniorgruppen blir også invitert til denne turneringen.

Årets Golfer for damer og herrer er vinneren av dame- og herreklassen basert på tildelte ekstraslag pluss spillehandicap. Årets Golfer premieres med en vandrepokal. Pokalen vinnes til odel og eie etter tre seire. I tillegg premieres begge klasser som ved vanlig klubbturnering, men bare basert på spillehandicap. Som ekstra premieres også beste bruttoscore.

Arrangerende klubb bestemmes på vårmøtet. Alle spillere betaler greenfee og startkontingent iht arrangørklubbens bestemmelser.

Organisering/presiseringer

Som ved lagturneringer og Østfold Seniormesterskap.

Spille konsept

Før finalen rangeres alle spillere iht sine fem beste baneresultater. Nummer 1,2 og 3 i dame og herreklassen får i finalen tildelt hhv 5, 3 og 1 ekstra slag i tillegg til sitt spillehandicap.

Øvrige spillere starter finaledagen med tildelte slag iht sitt spillehandicap.

Klasser         

Herrer                                                  Damer

Herrer-Alle:      +8,0 – 54,0                   Damer-Alle:     +8,0 – 54,0

Utslagsområder for Årets Golfer

Klasse Herrer:                          Uavhengig av alder og HCP:     (GUL/BLÅ/RØD) *

Klasse Damer:                         Uavhengig av alder og HCP:     (BLÅ/RØD) *

*NB! For begge klasser er det fritt valg av utslagsområde. Herrer kan ikke spille fra RØD på 18-hulls baner. Deltakerklubbene skal oppgi utslagsområder ifm påmeldingene.

Runder
Herrer Alle                                                                  Damer Alle

Rundeformat:                           Single                          Rundeformat:               Single

Scoringsmetode:                      Maksimum score-         Scoringsmetode:           Maksimum score-

netto dobbel bogey                                           netto dobbel bogey

Handicapgodtgjørelse:             100%                           Handicapgodtgjørelse:  100%

Handicap tellende:                    Nei                              Handicaptellende:         Nei

 

Avgjørelser (likt for begge klasser)                                              

Første:                                     Laveste handicap

Deretter:                                  Matematisk (36,18,9,6,3,1)

Deretter:                                  Loddtrekning

Livescore/scorekort/flight captain

Livescore/scorekort                  Skal brukes

Flight captain:                          Skal brukes