Høstmøtet i ØSG

Østfold Senior Golf har avholdt høstmøte, hvor det ble bestemt at en del av turneringsbestemmelsene/regler for ØSG skal revideres. En gruppa på fem personer skal gjennom vinteren jobbe frem nye modeller og legge dette frem i vårmøtet, 8.mars.

Her er referatet i sin helhet:

Høstmøtet i Østfold Senior Golf, avholdt i klubbhuset til Borregaard GK 5.10.

 Til stede på møtet:

Kjell Asklien og Finn Johansen, Borregaard gk, Dag Kilen, Halden gk, Torbjørn Kristiansen og Royner Kjernmoen, Onsøy gk, Ragnar Svartdahl og Henning Nøkleby, Skjeberg gk, Svend Weum og Dagfinn Tandberg fra Huseby og Huseby gk, Tore Frölich fra Gamle Fredrikstad gk, Peter Botterweg fra Mørk gk, Petter Lund fra Soon gk, Bjørn Skoglunn fra Moss og Rygge gk og John Byman, Askim gk.

Møtet ble satt kl.1000 og ingen av de fremmøtte hadde noen bemerkninger til innkallelsen

Pkt 1 – 2: John Byman ble valgt til både møteleder og referent!

Pkt 3. Evaluering av sesongen:

Vi var innom følgende tema:  

Lagturneringene/spilleform

Østfoldmesterskapet

Årets Golfer

Klubbturneringene, videreføring av spilledager

Gul og rød tee, aldersgrense for rød tee i kl.A

Hjemmesider/facebook

 Konklusjon: Det meste fungerte som det skulle, tross pandemi. Klubbene berømmes for håndteringen, og gjennomføring av sesongen. Spilleform var et tema. Golferne har oppfattet spilleform på ulikt vis, og klubber har spilt diverse spilleformer i sina lagturneringer. Spesielt fremhevet ble at resultatene kom for sent etter lagturneringenes slutt. Diskusjonen gikk også på scorekort og livescore. Det vi bestemte i våre – at hver ball skulle ha sin egen kaptein, sørge for scorekort og få flyt i spillet, ble gjennomført i liten grad.

Noen måtte ha såkalt løpende start, og premieutdeling i etterkant. Det fungerte også iht smittevernregler. Vi hadde en ukes nedstengt i Indre Østfold, og sesongen under ett ble hektisk, men solid gjennomført.

Når det gjelder spilleformer etc, så ble det diskutert hva vi bør gjøre med Årets Golfer, og ØSM. Spesielt Årets Golfer-finalen var dårlig representert fra noen av klubbene, og dette skal også sees på i løpet av kommende vinter. Det ble luftet å sette i gang turneringskomite/redaksjonskomite, for å se på evalueringen av sesongen og mot 2021. (Se under eventuelt).

Byman tok opp lagringsproblem med vår hjemmeside. Det ble gikk fullmakt til å øke lagringskapasiteten, og innhente pris på mer gigabit.

3a: Oppsummering av sesongen fra resultat-sanker.

Honnør til resultatsanker Peter Botterweg, som hadde laget en meget oversiktlig statistikk over 2020-sesongen. Fra den gjennomarbeidende rapporten kan vi nevne at det i 2020 var med 86 damer og 507 herrer. Det betyr at 593 spillere var innom våre turneringer i 2020. Det var en økning på hele 55 golfere fra 2019. Totalt Hadde de ti klubbene i regionen 357 gjestespillere. Totalt ble det spilt 4803 runder. I tillegg kommer ØSM og seks scramble-turneringer i regi av klubbene.

89 golfere var kvalifisert til finalen i Årets Golfer på Borregaard-banen. 56 golfere deltok.

Peter fortsetter sitt gode arbeid for ØSG.

 Pkt.4: Innkomne forslag:

Det var kommet inn forslag fra Moss og Rygge, Gamle Fredrikstad, Huseby og Hankø, Mørk og Askim.

Det ble en del diskusjon om hva vi kunne gjort bedre i 2020, og hva vi kan gjøre bedre i 2021. Forslag om å minske antall deltakere, var det «heteste» tema

Noen ville ha 7 spillere på 18-hulls og 6 spillere på 9-hulls, og andre 7 på 18, og 5 på 9-hulls.

Og blant innleggene var avviklingen av turneringene, at det tok for langt tid og skrive resultater, og at det var for mange spillere på banen samtidig. Vi bestemte i våres at vi skulle ha en kaptein i hver ball, som skulle sørge for skriving av scorekort og flyt i ballene. Dette ble i liten grad gjennomført. Dette ble presisert må til i 2021. Forslag om at klubbene også burde føre logg over start/slutt av turneringene, ble også diskutert.

Vi avsluttet punktet ved å overføre alle forslagene til en komite, som får til oppgave å redigere hele turneringsprogrammet til Østfold Senior Golf

Etter mye om og menn, ble det foreslått fra Finn Johansen, følgende: «Det denne gruppen bestemmer, skal gjennomføre» (Sjekk under eventuelt)

Pkt.5: Økonomi:

Kjell Asklien redegjorde for økonomien, og hvorfor han hadde returnert kontingent til fem av klubbene, som på dette tidspunktet hadde betalt kontingent. ØSG har alltid hatt god økonomi, men skal ikke være noen «bank». I 2020 har penger stort sett gått til premier i ØSM og Årets Golfer. Pga dyre baller og et lite uhell med en premie, gikk ØSG et lite underskudd i 2020 med 373 kroner. Det ble vedtatt at kontingenten for 2021 skal være kr.1000.-

Kjell fortsetter sitt gode arbeid for ØSG.

 Pkt.6: Valg av leder:

John Byman ble gjenvalgt, og går dermed inn i sin fjerde periode som leder

 Pkt.7: Eventuelt:

Det ble nedsatt en komite, som skal sy sammen nye regler for ØSG i 2021. Hele turneringsreglementet til ØSG skal redigeres av denne komiteen, og det ble gjentatt at gruppen hadde et klart mandat. Det gruppen bestemmer, skal spilles i 2021.

Siden dette ble litt mer enn hva som var forventet, fikk alle klubbene en ny dato for innsending av forslag som gruppen skal ha til gjennomarbeideing.

Denne innsendingsfristen ble satt til 1.november, og forslagene skal sendes til John Byman, john@byman.no

Det første møtet i denne komiteen skal avholdes i klubbhuset til Skjeberg gk medio november. Komiteen bestemmer deretter den videre fremdrift før den fremlegges i plenum/vårmøtet.

 Gruppen består av Tore Frölich, Ragnar Svartdahl, Bjørn Skoglunn, Dagfinn Tandberg og John Byman.

 Videre:

Petter Lund redegjorde for noen av sine problemer i Soon gk, hvor klubben truer med å «gjøre innhogg» i inntektene til seniorgruppa. Dette er en klubbsak vi ikke kan involvere oss i. Men Petter fikk med seg god tilbakemelding på hvordan vi andre klubbene har det.

 Det ble også snakket litt om å markedsføre ØSG, noe ØSG-leder skal gjøre før neste sesong. Her bør vi også sørge for at lokalaviser etc får terminlister for lagturneringer etc og litt om vår aktivitet i 2021.

Også Norsk Golf og Golferen skal kontaktes.

 Før mtet ble avsluttet ca. 1240 – ble det bestemt at vårmøtet skal avholdes på Gamle Fredrikstad GK, 8.mars 2021 kl.1100.

 

Referent:, John Byman

ØSG-leder